Säännöt

NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Vallis Gratiae -yhdistys ry ja sen kotipaikka on Naantali.

TARKOITUS JA TOIMINTA

 Yhdistyksen tarkoituksena on

 • toteuttaa sellaisia toimenpiteitä, jotka lisäävät kaupungin viihtyisyyttä asuinympäristönä, kulttuurikeskuksena ja matkailukohteena,
 • lisätä tietoa kaupungin historiasta, perinteistä ja ympäristökulttuurista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • harjoittaa tiedotustoimintaa,
 • järjestää erilaisia virkistys- ja kulttuuritilaisuuksia,
 • tekee toimintansa piiriin kuuluvia aloitteita ja toimeenpanee niitä pyrkien yhteistoimintaan kaupungin, seurakunnan, muiden yhteisöjen ja elinkeinoelämän edustajien kanssa,
 • on oikeutettu omistamaan kiinteistöjä ja arvopapereita, toimeenpanemaan arpajaisia ja rahankeräyksiä sekä vastaanottamaan lahjoituksia ja testamentteja,
 • palkitsee Vallis Gratiae -mitalilla niitä henkilöitä tai yhteisöjä, jotka ovat erityisesti kunnostautuneet edellä mainittujen toimenpiteiden mukaisessa toiminnassa,
 • voi liittyä toimialaansa läheisesti sivuaviin järjestöihin,
 • kuuluu jäsenenä Suomen Kotiseutuliittoon,
 • on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

JÄSENISTÖ

Yhdistyksen jäseniä ovat

 • varsinaiset jäsenet,
 • kannattajajäsenet ja
 • kunniajäsenet.

Varsinaisia jäseniä voivat olla 15 vuotta täyttäneet henkilöt, kannattajajäseniä oikeuskelpoiset yhteisöt. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy johtokunta, kunniajäsenet kutsuu johtokunnan esityksestä yhdistyksen kokous.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti osallistunut yhdistyksen toimintaan tai merkittävällä tavalla sen tavoitteita tukenut.

Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet maksavat vuosittain syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat jäsenmaksusta vapautetut. Jäsenyys lasketaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäsenmaksu on suoritettu.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka on jättänyt täyttämättä jäsenvelvollisuutensa.

KOKOUKSET

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen maaliskuun loppua ja syyskokous loka-marraskuun aikana. Lisäksi johtokunta voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Johtokunnan on kutsuttava ylimääräinen kokous koolle, mikäli vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelyä varten vaatii.

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla. Kokouskutsu on toimitettava vähintään viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kevätkokouksessa

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit sekä tilintarkastajien lausunto
 • päätetään edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 • päätetään äänivaltaisen edustajan valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista johtokunnalle on kirjallisesti tehty esitys vähintään kolme viikkoa ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa kevätkokoukselle esittää

Yhdistyksen syyskokouksessa

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 • määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus
 • päätetään johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
 • hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio
 • valitaan johtokunnan puheenjohtaja (joka toinen vuosi), jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
 • valitaan jäsenet johtokuntaan erovuoroisten tilalle
 • valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille yksi varamies tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa
 • päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista johtokunnalle on kirjallisesti tehty esitys vähintään kolme viikkoa ennen kokousta tai jotka johtokunta haluaa kevätkokoukselle esittää.

JOHTOKUNTA

  Yhdistyksen toimintaa suunnittelee ja johtaa syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kahdeksan (8) jäsentä, joista vuosittain kaksi on erovuorossa. Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvalla, sitten vuoron mukaan. Yhdistyksen puheenjohtajana ja johtokunnan muuna jäsenenä voi yhtäjaksoisesti toimia enintään kuuden(6) vuoden ajan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan järjestäytymiskokous on pidettävä vuosittain tammikuun aikana

Johtokunta voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia, pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään neljä jäsentä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän jäsenen ollessa läsnä.

NIMENKIRJOITTAJAT

10§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, aina kaksi yhdessä, juoksevissa asioissa sihteeri yksin.

TALOUS

11§ Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava tarkastuskertomuksensa johtokunnalle vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

12§ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä.

13§ Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (¾) annetuista äänistä.

14§ Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sekä huolehditaan arkiston, museokokoelmien ja yhdistyksen muun omaisuuden säilyttämisestä jonkin oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.